Prawo

Likwidacja poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół specjalnych? Ministerstwo dementuje plotki, ale nadal nie przedstawia projektu ustawy.

Ze względu liczne obawy nauczycieli, specjalistów, a także rodziców i organizacji samorządowych na konferencji prasowej w dniu 24 lutego 2021 roku kierownictwo MEiN poinformowało o pracach resortu nad programem „Edukacja dla wszystkich”. Projekt ustawy, który zostanie przedstawiony do konsultacji publicznych jest jednak nadal procedowany, a jego treść opublikowana zostanie niebawem.

Czym jest „Edukacja dla wszystkich”?

„Edukacja dla wszystkich” to model edukacji ukierunkowanej na wspieranie optymalnego rozwoju każdej osoby uczącej się (dzieci, uczniów i osób dorosłych). Dokument ten zaprezentowany został przez MEiN pod koniec 2020 roku. Podkreślić należy jednak, że nie ma on charakteru projektu aktu prawnego, a stanowi jedynie „zaproszenie do szerokiej dyskusji”, która to dopiero doprowadzić ma do zmian legislacyjno-organizacyjnych. Faktycznie zatem powyższy dokument nie zawiera konkretnych propozycji  rozwiązań legislacyjnych, a jedynie założenia i cele systemowe oraz strategię ich wprowadzania. „Edukacja dla wszystkich” przewiduje jednak, że wdrożenie planowanego modelu edukacji będzie wymagało zmiany co najmniej 12 ustaw, takich jak między innymi ustawa prawo oświatowe czy Karta Nauczyciela.

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Pierwszy etap prac MEiN nad wdrożeniem „Edukacji dla wszystkich” ma zostać zakończony w pierwszej połowie 2021 roku, natomiast opracowanie projektu ustawy i rozporządzeń wykonawczych w drugiej połowie tego roku. Zgodnie z planami resortu nowe regulacje legislacyjno-organizacyjne mają zacząć obowiązywać od I kwartału 2022 roku.

Ministerstwo dementuje plotki

Ministerstwo wskazuje, że w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się liczne nieprawdziwe informacje dotyczące prac resortu związanych z dokumentem „Edukacja dla wszystkich” i zapewnia, że nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół specjalnych, a pracownicy poradni nie stracą statusu nauczyciela.

Konferencja w dniu 24 lutego 2021 roku miała stanowić poniekąd odpowiedź na uwagi i propozycje zmian zgłoszone przez Związek Powiatów Polskich, który jako organizacja samorządowa, przedstawił resortowi 14 takich uwag.

Samorządowcy obawiają się przede wszystkim o to, że planowane działania resortu mogą doprowadzić do likwidacji przedszkoli, szkół i placówek specjalnych poprzez przekształcenie ich w Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej, a także, że ze względu na planowane nowe standardy zatrudnienia specjalistów oraz stworzenie nowych stanowisk takich jak pedagog specjalny edukacji włączającej czy asystent ucznia, wygenerują dodatkowe koszty.

Jakie są według MEiN założenia „Edukacji dla wszystkich”?

Ministerstwo, w ramach omawianych działań, planuje wzmocnienie roli poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek specjalnych, określenie nowych standardów zatrudniania w szkołach i placówkach psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego oraz logopedy, a przede wszystkim stworzenie Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej.

Już od 16 września działalność rozpoczną Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej

Pilotażowa działalność Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej ma rozpocząć się już 16 września 2021 roku. Resort zakłada, że początkowo powstanie 16 takich placówek, które swoją działalność będą prowadziły przy szkołach specjalnych.

Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej docelowo mają prowadzić działalność polegającą na wspieraniu szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej oraz prowadzić szkolenia i działalność doradczą dla nauczycieli i rodziców, a także prowadzić zajęcia specjalistyczne i oferować możliwość konsultacji, doradztwa, wsparcia oraz zajęć terapeutycznych.

Wszystko okaże się w projekcie ustawy              

Niewątpliwie opieranie się jedynie na rządowych zapewnieniach byłoby wysoce niewłaściwe. Prawdziwą treść zmian planowanych przez MEiN poznamy zapewne już w połowie bieżącego roku, kiedy projekt ustawy poddany zostanie pod konsultacje publiczne. Projekt ustawy opublikowany będzie wówczas w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, a każdy obywatel będzie mógł wtedy zapoznać się z projektami i złościć do ich uwagi.


Bibliografia:

  1. Edukacja dla wszystkich – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEiN, www.gov.pl (dostęp: 2.03.2021 r.),
  2. Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się, www.wartowiedzieć.pl (dostęp: 2.03.2021 r.),
  3. Uwagi do projektu Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się, www.zpp.pl (dostęp: 2.03.2021 r.).

2 komentarze

  1. Nauczanie włączające w naszym kraju już istnieje. Rodzic ma prawo posłać swoje niepełnosprawne intelektualnie dziecko do zwykłej klasy! Ma też prawo tego nie robić i wybrać integrację, ścieżkę lub szkołę specjalną. Reforma ma na celu pozbawić go tego wyboru. Będzie mogł wybrać tylko szkołę masową. Dziecko będzie bez wsparcia sobie siedzieć na lekcjach. Ot i reforma.

Skomentuj artykuł

Konrad Drezno
Prawnik, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, autor artykułów naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.