*dalej jako: Regulamin

CZĘŚĆ I

Regulamin Portalu panilogopedyczna.pl

Portal internetowy panilogopedyczna.pl (dalej: Portal), działający pod adresem panilogopedyczna.pl, prowadzony jest przez Paulinę Mistal prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Pani Logopedyczna Paulina Mistal, z siedzibą w Lublinie przy ul. Willowej 18 lok. 2-3, NIP: 7123426852, REGON: 520471518 (dalej jako: Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@panilogopedyczna.pl

(!) Informacje publikowane na Portalu nie mają charakteru porady specjalistycznej (terapeutycznej, medycznej, prawnej itp.), a Administrator oraz osoby z nim współpracujące nie odpowiadają za ich treść lub negatywne skutki zastosowania się do nich. Użytkownik każdorazowo powinien weryfikować informacje zawarte na Portalu i ewentualnie stosować się do nich dopiero po skonsultowaniu i zaakceptowaniu ich przez specjalistę danej dziedziny, której dotyczy dana informacja, jednakże nawet po ich skonsultowaniu i zaakceptowaniu przez specjalistę Administrator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki ich zastosowania. Informacje zawarte na Portalu mają bowiem jedynie charakter ogólny i nie można na nich opierać konkretnych stanów faktycznych.

(!!) Administrator nie odpowiada za treść reklam wyświetlających się na Portalu, bowiem wyświetlane są one przez pomioty zewnętrzne.

I. Postanowienia ogólne

 1. Część I Regulaminu określa zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania z Portalu oraz jego podstron, z tym jednak zastrzeżeniem, że postanowienia Części I Regulaminu mają zastosowanie do podstrony panilogopedyczna.pl/sklep i jej podstron jedynie w zakresie nieuregulowanym w Części II Regulaminu. Podobnie postanowienia zawarte w Części II Regulaminu mają zastosowanie do pozostałych podstron aniżeli panilogopedyczna.pl/sklep i jej podstrony jedynie w zakresie nieuregulowanym w Części I Regulaminu. Część I Regulaminu definiuje i określa prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. Część I Regulaminu w szczególności zawiera postanowienia dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator oraz zakaz dostarczania przez Użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym. Część I Regulaminu zawiera ponadto postanowienia regulujące warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione wokół Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Portalu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 4. Regulamin Portalu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://panilogopedyczna.pl/regulamin-portalu-panilogopedyczna-pl/
 5. Portal świadczy usługi drogą internetową.
 6. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 7. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym pochodzące od Administratora i osób trzecich.
 8. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.
 9. Treści w Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

II. Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Portalu to posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.) wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową. Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych usług elektronicznych dostępnych w Portalu lub jego podstron może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia elektronicznego Użytkownika Portalu, instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych, posiadania konta w Portalu lub serwisach zewnętrznych oraz spełnienia innych wymagań technicznych. Portal nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 2. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Portal nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystnie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.
 3. Portal może wyświetlać reklamy.

III. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu podlegają ochronie prawnej i należą do Administratora i/lub podmiotów z nim współpracujących. Korzystanie z Portalu naruszające jego integralność jest zabronione.
 2. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Portalu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W szczególności zabronione jest, z wyjątkiem przypadku uzyskania wyraźnej zgody Administratora, podejmowanie następujących działań w odniesieniu do Portalu:
  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  5. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w Regulaminie zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących artykuły i inne materiały (w tym materiały dydaktyczne/terapeutyczne do pobrania), w szczególności sporządzane w formie tekstowej, graficznej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem („galerią”) zdjęć.
 6. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w Części I Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Administratorem.
 7. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform Portalu oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie na Portalu lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 8. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Portalu.
 9. Zamieszczenie jakichkolwiek treści lub materiałów na Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkowników Portalu, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik Portalu ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie
  i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 2. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, między innymi poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych osób, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, poufne i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby lub doprowadzić do destabilizacji technicznego zaplecza Portalu (ataki DDoS).
 4. Administrator Portalu ma prawo do usuwania treści, które będą naruszały postanowienia Części I Regulaminu, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości oraz innych treści jeśli uzna to za stosowne.
 5. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników, jak również określonych adresów IP, w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Części I Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  2. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Portalu lub innych Użytkowników lub osób trzecich;
 6. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego w portalu, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.
 7. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania działań wskazanych w pkt. 5 i 6 niniejszego działu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

V. Dane osobowe i prywatność

 1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, Administrator podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności Portalu jest dostępna tutaj: Polityka prywatności – Pani Logopedyczna (adres: www.panilogopedyczna.pl/polityka-prywatnosci/).
 2. Niezależnie od postanowień Polityki prywatności Administrator zastrzega, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, a także że nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Portalem usługi. Jednocześnie Administrator wskazuje, że Portal wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z regulacjami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku, które gromadzone w ramach Portalu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika oraz pomagają w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Portal zastrzega sobie prawo udostępniania danych Użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez Użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

VI. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw lub utrudnień w działaniu Portalu albo jego poszczególnych części, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, a także innych ograniczeń, jak i również zamknięcia Portalu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach lub za pośrednictwem Portalu np. w drodze publikacji treści bądź profili. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik lub osoba trzecia dokonująca naruszenia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z Portalu i oferowanych za jego pośrednictwem usług, w szczególności usług nieodpłatnych.
 4. Administrator nie odpowiada za treść reklam wyświetlających się na Portalu, bowiem wyświetlane są one przez pomioty zewnętrzne.
 5. Użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Administrator (np. podmioty pozwalające na wejście na ich stronę za pośrednictwem reklamy wyświetlającej się na Portalu), wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Administrator. W takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

VI. Postanowienia końcowe Części I Regulaminu

 1. Część I Regulaminu zaczyna obowiązywać z dniem opublikowania jej na Portalu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej części, jak i całego Regulaminu, w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą opublikowania ich na Portalu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszej części oraz całego Regulaminu.
 4. Datą ostatniej aktualizacji Części I Regulaminu jest dzień 10 grudnia 2021 roku.
 5. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją Części I Regulaminu.

CZĘŚĆ II

Regulamin Sklepu panilogopedyczna.pl/sklep

I. Definicje

Użyte w Części II Regulaminu pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep/Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem panilogopedyczna.pl/sklep;
 2. Sprzedawca – Paulinę Mistal prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Pani Logopedyczna Paulina Mistal, z siedzibą w Lublinie przy ul. Willowej 18 lok. 2-3, NIP: 7123426852, REGON: 520471518;
 3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe za pośrednictwem Sklepu;
 4. Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty lub Produkty cyfrowe w Sklepie w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej za wyjątkiem Przedsiębiorcy-Konsumenta;
 6. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 9. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu;
 10. Produkt cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępna w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu;
 11. E-book – dostępny w Sklepie oraz przeznaczony do sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Produkt cyfrowy stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci publikacji elektronicznej zawierającej tekst lub obraz lub obraz i tekst oraz ewentualnie dodatkowo inne elementy wskazane w opisie tego Produktu cyfrowego. W razie wątpliwości E-bookiem jest każdy Produkt cyfrowy dostępny w Sklepie oznaczony jako E-book i/lub ebook i/lub książka elektroniczna i/lub publikacja elektroniczna i/lub e-książka.
  11(1). Audiobook – dostępny w Sklepie oraz przeznaczony do sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Produkt cyfrowy stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych w postaci nagrania dźwiękowego zawierającego odczytany przez autora tekst publikacji książkowej lub E-booka. W razie wątpliwości Audiobookiem jest każdy Produkt cyfrowy dostępny w Sklepie oznaczony jako Audiobook i/lub audiobook i/lub książka mówiona i/lub audioksiążka i/lub książka do słuchania i/lub książka czytana.
 12. Koszyk – usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie, w ramach której widoczne są Produkty i Produkty cyfrowe dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlanie aktualnej wartości Zamówienia,
 13. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów i/lub Produktów cyfrowych objętych Zamówieniem, której warunki określa Część II Regulaminu;
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 16. Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca płatności Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep dostępny pod adresem panilogopedyczna.pl/sklep prowadzony jest przez Paulinę Mistal prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Pani Logopedyczna Paulina Mistal, z siedzibą w Lublinie przy ul. Willowej 18 lok. 2-3, NIP: 7123426852, REGON: 520471518.
 2. Postanowienia Części I Regulaminu mają zastosowanie do podstrony panilogopedyczna.pl/sklep i jej podstron jedynie w zakresie nieuregulowanym w Części II Regulaminu. Podobnie postanowienia zawarte w Części II Regulaminu mają zastosowanie do pozostałych podstron aniżeli panilogopedyczna.pl/sklep i jej podstrony jedynie w zakresie nieuregulowanym w Części I Regulaminu.
 3. Część II Regulaminu określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 4. Część II Regulaminu sporządzona jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 5. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym czasie pod adresem: https://panilogopedyczna.pl/regulamin-portalu-panilogopedyczna-pl/, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 7. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oraz Produkty cyfrowe oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 8. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 10. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy, między innymi, poprzez: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, b) mediację, c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR), f) zwrócenie się do powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów.

III. Zamówienia

 1. Informacje o Produktach i Produktach cyfrowych prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Powyższe informacje stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Sposobem złożenia Zamówienia jest złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt lub Produkt cyfrowy, który zamierza kupić. Dodanie Produktu lub Produktu cyfrowego do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty i Produkty cyfrowe mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
 5. Klient po ostatecznym dodaniu Produktu/ów lub Produktu/ów cyfrowego/ych do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie go, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 7. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu lub Produktu cyfrowego oraz koszty jej dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu lub Produktu cyfrowego.
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. E-mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta, czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia, zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowane, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
 11. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznego zwrotu dokonanych przez klienta płatności tytułem złożonego Zamówienia, w całości lub w części, w jakiej Sprzedawca odmówił przyjęcia oferty i anulował Zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia oferty i anulowania Zamówienia w części przez Sprzedawcę Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w całości, co nie narusza jego prawa do odstąpienia do umowy, o ile takie prawo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt lub Produkt cyfrowy tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób: a) płatność online, kartą płatniczą lub BLIK za pośrednictwem wybranego Operatora płatności, b) wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia, w tytule przelewu lub wpłaty podając numer Zamówienia.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie maksymalnie 2 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu lub Produktu cyfrowego przed dodaniem do Koszyka nie zawiera koszów przesyłki.

V. Dostawa

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu. Dostawa następuje na adres lub w przypadku Produktów cyfrowych na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze, jednakże w przypadku Produktów cyfrowych dostawy mogą odbywać się również w inne dni.
 3. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 4. Z chwilą wydania Produktu lub Produktu cyfrowego na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą lub treścią cyfrową oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty, uszkodzenia lub usunięcia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta za wydanie Produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta. W przypadku Produktów cyfrowych za wydanie, zarówno w odniesieniu do Konsumenta jak i Przedsiębiorcy-Konsumenta oraz Przedsiębiorcy, uważa się nadanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Produktu cyfrowego na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu lub adresu e-mail przez Klienta.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 6. Zachęca się aby Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku Zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

VI. Termin realizacji Zamówienia

Jeżeli w opisie Produktu lub Produktu cyfrowego nie zawarto innej informacji termin dostawy Produktu lub Produktu cyfrowego do Klienta wynosi maksymalnie 30 dni od daty złożenia Zamówienia, pod warunkiem, że między stronami zawarta została Umowa sprzedaży.

VII. Odstąpienie od umowy/Zwroty

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Sprzedawca informuje jednak, że zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta Klient będący Konsument lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 powyższej ustawy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi między innymi w przypadku Produktów cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem objął Produkt lub Produkt cyfrowy (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy) w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu lub Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów lub Produktów cyfrowych, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin ten biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu lub Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy), natomiast w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów lub Produktów cyfrowych przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu lub Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy). W innych przypadkach niż wyżej omówione bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia np. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@panilogopedyczna.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy tj. Pani Logopedyczna Paulina Mistal ul. Kryształowej 8/U2, 20-719 Lublin.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego w niniejszym Regulaminie, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia, jednanie nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie późnij niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
 9. Jeżeli w stosunku do Produktu cyfrowego Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ma on obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy usunąć ten Produkt ze wszelkich nośników, a także zniszczyć wszelkie jego druki i kopie tak by przywrócić stan sprzed zawarcia umowy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany do zwrotu kosztów zwrotu (odesłania) Produktu do Sprzedawcy przez Klienta.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca, o ile nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktu cyfrowego (o ile w przypadku takiego Produktu cyfrowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VIII. E-booki

 1. Niniejszy punkt dotyczy E-booków zgodnie z definicją zawartą w Części II Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe postanowienia Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o E-bookach oraz niezbędne instrukcje ponad postanowienia niniejszego punktu Regulaminu znajdują się na stronie Sklepu w opisie konkretnego E-booka.
 4. E-booki zostają udostępnione Klientowi do pobrania za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. w wiadomości mailowej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do pobrania E-booka koniecznym jest posiadanie poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającej odbieranie wiadomości e-mail zawierających załącznik lub załączniki w postaci plików.
 5. E-booki dostępne są w formacie Portable Document Format (PDF). W przypadku udostępnienia E-booka w innej formie Sprzedawca informuje o tym w opisie Produktu cyfrowego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do korzystania z E-booków koniecznym jest posiadanie oprogramowania umożlwiającego prawidłowe otwieranie plików w formacie PDF lub w innym formacie wskazanym w opisie Produktu cyfrowego.
 6. E-booki mogą być zabezpieczone w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta).

VIIIa. Audiobooki

 1. Niniejszy punkt dotyczy Audiobooków zgodnie z definicją zawartą w Części II Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe postanowienia Części II Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o Audiobookach oraz niezbędne instrukcje ponad postanowienia niniejszego punktu Regulaminu znajdują się na stronie Sklepu w opisie konkretnego Audiobooka.
 4. Audiobooki zostają udostępnione Klientowi do pobrania za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. w wiadomości mailowej skierowanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zakupu. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do pobrania Audiobooka koniecznym jest posiadanie poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiającej odbieranie wiadomości e-mail zawierających załącznik lub załączniki w postaci plików.
 5. Audiobooki dostępne są w formacie MP3. W przypadku udostępnienia Audiobooka w innej formie Sprzedawca informuje o tym w opisie Produktu cyfrowego. Sprzedawca informuje jednocześnie, że do korzystania z Audiobooków koniecznym jest posiadanie oprogramowania umożlwiającego prawidłowe otwieranie plików w formacie MP3 lub innym formacie wskazanym w opisie Produktu cyfrowego.
  Audiobooki mogą być zabezpieczone w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy audiowizualnej (widoczna lub słyszalna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta).

IX. Prawo do korzystania z Produktów cyfrowych stanowiących utwór

 1. Niniejszy punkt ma zastosowanie do Produktów cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu Prawa autorskiego jeżeli podmioty trzecie, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu nie regulują ich w sposób odmienny.
 2. Korzystanie przez Klienta z Produktu cyfrowego stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa autorskiego (np. E-booka, Audiobooka) możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym Częścią II Regulaminu oraz przepisami Prawa autorskiego.
 3. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu lub Produktu cyfrowego osobom trzecim.
 4.  Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż przed dokonaniem przez Klienta płatności, Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Produktu cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu cyfrowego, w tym najmu Produktu cyfrowego lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu cyfrowego (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu cyfrowego oraz (3) do wprowadzenia Produktu cyfrowego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

X. Rękojmia za wady

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Sprzedawca jako przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie (adres e-mail: kontakt@panilogopedyczna.pl).
 4. Składając reklamację, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego w niniejszym Regulaminie, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: a) imienia i nazwiska, firmy (o ile posiada), numeru NIP (o ile posiada), adresu do korespondencji oraz danych kontaktowych; b) informacji dotyczących daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; c) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; d) żądania dotyczącego sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się do Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W nawiązaniu do powyższego Sprzedawca wskazuje, że zgodnie z aktualną
  w chwili publikacji Regulaminu treścią art. 5615 kodeksu cywilnego jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto poinformowany, czy Sprzedawca wyraża, czy też nie zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

XI. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnej pod adresem https://panilogopedyczna.pl/polityka-prywatnosci/

XII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi elektroniczne: a) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży; b) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie, w tym przede wszystkim informacje o Produktach i Produktach cyfrowych; c) umożliwienie korzystania z Koszyka.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to: a) posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.) wyposażonego w przeglądarkę internetową; b) dostęp do Internetu; c) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail); d) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

Możliwość korzystania z poszczególnych usług dostępnych w Sklepie lub jego podstron może być jednak uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia elektronicznego, instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych, posiadania konta w Sklepie lub serwisach zewnętrznych oraz spełnienia innych wymagań technicznych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie nie jest w stanie prawidłowo emitować treści. Sklep dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla osób korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Sklep nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystnie ze Sklepu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Sklepie.

3. Sklep może wyświetlać reklamy.

4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi.

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę pisemnie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie lub drogą mailową na adres: kontakt@panilogopedyczna.pl.

8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

XIII. Postanowienia końcowe Część II Regulaminu

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu, w tym Części II Regulaminu, w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszonego na stronie Sklepu lub pod adresem https://panilogopedyczna.pl/regulamin-portalu-panilogopedyczna-pl/. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu, w szczególności Części II Regulaminu, z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Części II Regulaminu, zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Sprzedawca może dokonać zmian postanowień Regulaminu, w tym Części II Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelki elementy graficzne Sklepu, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu oraz sposób, w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z Prawem autorskim.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu licencji na korzystanie ze Sklepu. W ramach udzielonej licencji Klient uprawiony jest jedynie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 10. Datą ostatniej aktualizacji Części II Regulaminu jest dzień 14 listopada 2022 roku.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy zawarty w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Paulina Mistal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pani Logopedyczna Paulina Mistal, z siedzibą w Lublinie przy ul. Willowej 18 lok. 2-3, NIP: 7123426852, REGON: 520471518, e-mail: kontakt@panilogopedyczna.pl.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Frazy: Pani Logopedyczna – Paulina Mistal – logopeda w Lublinie – gabinet logopedyczny – logopeda Lublin – logopeda – terapia logopedyczna – mowa – gaworzenie – głużenie – słowa – rozwój mowy – zaburzenia mowy – darmowe pomoce logopedyczne – dziecko – dzieci – niemowlak – niemowlę – noworodek – zdrowie – rozwój dziecka – logopedia – audiologia – darmowe pomoce dydaktyczne – opóźniony rozwój mowy – wady wymowy – jąkanie – wędzidełko języka – krótkie wędzidełko – migdałek gardłowy – szkoła – przedszkolak – przedszkole – żłobek – ciąża – poród – specjalista – diagnoza – autyzm – zespół Aspergera – niepełnosprawność – Lublin – Lubelskie – badania – słuch – podcięcie wędzidełka – ćwiczenia logopedyczne – Świdnik – logopeda w Świdniku – logopeda Świdnik – panilogopedyczna – zabawy logopedyczne – logorytmika – zajęcia logopedyczne – ćwiczenia buzi i języka – porady logopedyczne – poradnia logopedyczna – kubek niekapek – smartfon – zabawki grające – zabawy dla dzieci – zdrowie dziecka – zdrowe dziecko