*dalej jako: Regulamin

Portal panilogopedyczna.pl (dalej: Portal), działający pod adresem www.panilogopedyczna.pl, prowadzony jest przez Paulinę Mistal (dalej jako: Administrator).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@panilogopedyczna.pl

(!) Informacje publikowane na Portalu nie mają charakteru porady specjalistycznej (terapeutycznej, medycznej, prawnej itp.), a Administrator oraz osoby z nim współpracujące nie odpowiadają za ich treść lub negatywne skutki zastosowania się do nich. Użytkownik każdorazowo powinien weryfikować informacje zawarte na Portalu i ewentualnie stosować się do nich dopiero po skonsultowaniu i zaakceptowaniu ich przez specjalistę danej dziedziny, której dotyczy dana informacja, jednakże nawet po ich skonsultowaniu i zaakceptowaniu przez specjalistę Administrator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki ich zastosowania. Informacje zawarte na Portalu mają bowiem jedynie charakter ogólny i nie można na nich opierać konkretnych stanów faktycznych.

(!) Administrator nie odpowiada za treść reklam wyświetlających się na Portalu, bowiem wyświetlane są one przez pomioty zewnętrzne.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania z Portalu. Regulamin definiuje i określa prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin w szczególności zawiera postanowienia dotyczące rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator oraz zakaz dostarczania przez Użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym. Regulamin zawiera ponadto postanowienia regulujące warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione wokół Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji Portalu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 5. Działanie Portalu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z Portalu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa.
 7. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://panilogopedyczna.pl/regulamin-portalu-panilogopedyczna-pl/
 8. Portal świadczy usługi drogą internetową.
 9. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 10. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym pochodzące od Administratora i osób trzecich.
 11. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.
 12. Treści w Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

II. Warunki techniczne korzystania z Portalu

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Portalu to posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.) wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową. Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych usług elektronicznych dostępnych w Portalu lub jego podstron może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia elektronicznego Użytkownika Portalu, instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych, posiadania konta w Portalu lub serwisach zewnętrznych oraz spełnienia innych wymagań technicznych. Portal nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 2. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Portal nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystnie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.
 3. Portal może wyświetlać reklamy.

III. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów, za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu podlegają ochronie prawnej i należą do Administratora i/lub podmiotów z nim współpracujących. Korzystanie z Portalu naruszające jego integralność jest zabronione.
 2. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Portalu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W szczególności zabronione jest, z wyjątkiem przypadku uzyskania wyraźnej zgody Administratora, podejmowanie następujących działań w odniesieniu do Portalu:
  1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  5. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w Regulaminie zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących artykuły i inne materiały (w tym materiały dydaktyczne/terapeutyczne do pobrania), w szczególności sporządzane w formie tekstowej, graficznej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem („galerią”) zdjęć.
 6. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w Regulaminie lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Administratorem.
 7. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform Portalu oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie na Portalu lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.
 8. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Portalu.
 9. Zamieszczenie jakichkolwiek treści lub materiałów na Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkowników Portalu, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik Portalu ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie
  i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
 2. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, między innymi poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych osób, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, poufne i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania Portalu. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby lub doprowadzić do destabilizacji technicznego zaplecza Portalu (ataki DDoS).
 4. Administrator Portalu ma prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości oraz innych treści jeśli uzna to za stosowne.
 5. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników, jak również określonych adresów IP, w przypadku:
  1. naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  2. w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Portalu lub innych Użytkowników lub osób trzecich;
 6. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika zarejestrowanego w portalu, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.
 7. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania działań wskazanych w pkt. 5 i 6 niniejszego działu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

V. Dane osobowe i prywatność

 1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, Administrator podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności Portalu jest dostępna tutaj: Polityka prywatności – Pani Logopedyczna (adres: www.panilogopedyczna.pl/polityka-prywatnosci/).
 2. Niezależnie od postanowień Polityki prywatności Administrator zastrzega, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu, a także że nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Portalem usługi. Jednocześnie Administrator wskazuje, że Portal wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z regulacjami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku, które gromadzone w ramach Portalu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika oraz pomagają w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Portal zastrzega sobie prawo udostępniania danych Użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez Użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

VI. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw lub utrudnień w działaniu Portalu albo jego poszczególnych części, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, a także innych ograniczeń, jak i również zamknięcia Portalu bez uprzedniego zawiadomienia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach Portalu w drodze publikacji treści bądź profili. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
 3. Administrator nie odpowiada za treść reklam wyświetlających się na Portalu, bowiem wyświetlane są one przez pomioty zewnętrzne.
 4. Użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Administrator (np. podmioty pozwalające na wejście na ich stronę za pośrednictwem reklamy wyświetlającej się na Portalu), wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Administrator. W takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.